به علت بارش برف و قطعی برق ساختمان محل برگزاری سنگی، امروز سنگی 86 برگزار نخواهد شد. تاریخ بعدی اجرای سنگی اطلاع رسانی خواهد شد.